TIN TỨC

Trang chủ/Tin tức/Học từ vựng thi IELTS, TOEIC

Học từ vựng thi IELTS, TOEIC

Collocation chủ đề kinh tế là một trong những chủ đề hay xuất hiện tại các bài thi TOEIC, IELTS hay các tin thời sự. Nắm bắt được những cụm từ này, bạn có thể dễ dàng đạt điểm cao, nhất là phần thi nói hoặc viết, hiểu được nội dung của một bản tin kinh tế.  Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Allocate resources – /ˈæləkeɪt. rɪˈzɔːs,ˈriːsɔːrs/: phân chia nguồn tài nguyên

Ví dụ:

We need to allocate resouces effectively.

Chúng ta cần phân chia nguồn lực hiệu quả.

Black economy – /ˌblæk ɪˈkɑː.nə.mi/: kinh tế ngầm, hình thức kinh doanh bất hợp pháp

Ví dụ:

The black economy causes many problems to a government.

Nền kinh tế ngầm gây ra rất nhiều vấn đề cho một chính phủ.

Curb inflation – /kɝːb. ɪnˈfleɪ.ʃən/: kiểm soát lạm phát

Ví dụ:

The government haven’t come up with any idea of curbing inflation.

Chính phủ vẫn chưa có biện pháp nào để kiểm soát lạm phát.

Economic climate – /ek.əˈnɑː.mɪk.ˈklaɪ.mət/: tình hình kinh tế

Ví dụ:

Current world economic climate is in tough time.

Tình hình kinh tế thế giới hiện nay đang ở trong thời kỳ khó khăn.

Extend opportunity – /ɪkˈstend.ɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: mở rộng cơ hội

Ví dụ:

Our BOD decided to extend opportunity to Euro.

Ban điều hành của chúng ta quyết định mở rộng cơ hội sang Châu Âu.

Increase output – /ɪnˈkriːs. ˈaʊt.pʊt/: tăng sản lượng đầu ra

Ví dụ:

We need to increase output from now to the end of fiscal year.

Chúng ta cần tăng sản lượng đầu ra từ nay tới hết năm tài chính.

Industry is thriving – /ˈɪn.də.stri ɪzˈθrɑɪ·vɪŋ/  : ngành công nghiệp đang phát triển tốt

Ví dụ:

All researches showed that the industry was thriving.

Tất cả các nghiên cứu cho thấy ngành công nghiệp đã phát triển tốt.

Interest rate – /ˈɪn.trɪst.reɪt/: lãi suất

Ví dụ:

Interest rate is increasing.

Lãi suất đang tăng lên.

Levy taxe – /ˈlevi.tæks/: đánh thuế

Ví dụ:

The taxes levied on luxury cars included called special consumption tax.

Thuế đánh vào xe hơi hạng sang có bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt.

Long-term investment – /ˌlɑːŋˈtɝːm. ɪnˈvest.mənt/: khoản đầu tư dài hạn

Ví dụ:

Long- term investment will bring much more profit but it is also much more risk.

Khoản đầu tư dài hạn mang lại nhiều lợi nhuận hơn nhưng nó cũng rủi ro hơn nhiều.

Plummeting profit – /ˈplʌm.ɪtɪŋ.ˈprɑː.fɪt/: lợi nhuận sụt giảm

Ví dụ:

We are now facing with plummeting profit in quarter II.

Chúng ta đang phải đối mặt với việc giảm lợi nhuận trong quý II.

Public spending – /ˈpʌb.lɪk.ˈspen.dɪŋ/: chi tiêu công

Ví dụ:

Our country is wasting money to public spending.

Đất nước chúng ta đang phí tiền cho đầu tư công.

Rinflation – /ˈræm.pənt.ɪnˈfleɪ.ʃən/: lạm phát không kiểm soát

Ví dụ:

Vietnam experienced rampant inflation in 1990s.

Việt Nam đã từng trải qua lạm phát không kiểm soát vào những năm 90.

Safeguard one’s interest: bảo vệ quyền lợi, lợi nhuận

Ví dụ:

The government claimed that there is no safeguard group’s interest.

Chính phủ nói rằng không có việc bảo vệ lợi ích nhóm ở đây.

Social exclusion – /ˌsoʊ.ʃəl ɪkˈskluː.ʒən/: những vấn đề của tầng lớp yếu thế trong xã hội

Ví dụ:

The government need to deal with social exclusion problems.

Chính phủ phải giải quyết các vấn đề của tầng lớp yếu thế.

Undeclared earnings – /ˌʌndɪˈkleər. ɜːnɪŋz/: khoản thu nhập không được khai báo với cơ quan thuế

Ví dụ:

Undeclared earnings will lead to loss of tax revenue.

Những khoản thu nhập không được khai báo sẽ dẫn tới hậu quả thất thu thuế.

Uninterrupted economic growth: sự tăng trưởng liên tục không gián đoạn

Ví dụ:

China has experienced 7 years of uninterrupted economic growth.

Trung Quốc đã từng trải qua 7 năm phát triển kinh tế không ngừng.

TIN LIÊN QUAN

09
Nov

0

CÁCH TÁN TỈNH LỊCH SỰ BẰNG TIẾNG ANH

CÁCH TÁN TỈNH LỊCH SỰ BẰNG TIẾNG ANH

11
Nov

0

CÁCH DÙNG V-ING VÀ TO V CỦA 10 ĐỘNG TỪ QUEN THUỘC

CÁCH DÙNG V-ING VÀ TO V CỦA 10 ĐỘNG TỪ QUEN THUỘC

12
Nov

0

CÁCH SỬ DỤNG "YOU'RE WELCOME" ÍT NGƯỜI BIẾT

CÁCH SỬ DỤNG "YOU'RE WELCOME" ÍT NGƯỜI BIẾT

Được xây dựng và phát triển từ năm 2012, E-SPACE VIỆT NAM là đơn vị đầu tiên taị Việt Nam áp dụng mô hình dạy và học "1 THẦY 1 TRÒ". Đến nay Trung tâm đã thu hút hơn 10.000 học viên trên khắp cả nước theo học để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn cũng đã tin tưởng lựa chọn E-Space Viet Nam là đối tác đào tạo tiếng Anh chính: Tập đoàn dầu khí Viet Nam, Tập đoàn FPT, Harvey Nash Viet Nam, Vietglove...

THƯ VIỆN

2789
3569 Lượt tải

ĐÀO TẠO TIẾNG ANH CHO DOANH NGHIỆP

Zalo